+420 608 435 289
ales.wojnar@volny.cz
Logo

O katastru nemovitostí

Katastr nemovitostí je soubor údajů o nemovitostech v celé ČR zahrnující jejich popis, soupis a geometrické a polohové určení. Katastr nemovitostí ČR je víceúčelový katastr, který slouží pro daňové, statistické a technické účely. Jeho součástí je evidence vlastnických a jiných věcných práv a dalších, zákonem stanovených práv k těmto nemovitostem. Katastr nemovitostí je zdrojem informací, které slouží k ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k ochraně životního prostředí, zemědělského a lesního půdního fondu, nerostného bohatství, kulturních památek, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické a pro tvorbu dalších informačních systémů. Je veden jako informační systém o území České republiky.

Katastr území

Nejmenší technická jednotka je katastrální území. Obec může mít více katastrálních území, ale katastrální území musí celé patřit do téže obce.

Zápis

K nemovitostem evidovaným v katastru nemovitostí ČR se zapisuje vlastnické právo, zástavní právo, právo odpovídající věcnému břemeni a předkupní právo s účinky věcného práva. Zápisem se rozumí vklad, záznam, poznámka nebo jejich výmaz.

 • vklad - výše uvedená práva se zapisují do katastru nemovitostí zápisem vkladu práva nebo výmazu vkladu práva. tyto práva vznikají, mění se nebo zanikají dnem vkladu do katastru. Vklad lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky.

 • záznam - je úkon katastrálního úřadu, který nemá vliv na vznik, změnu nebo zánik práva k nemovitostem. Záznam má pouze evidenční charakter. Záznamem se zapisují do katastru práva k nemovitostem, která vznikla, změnila se nebo zanikla ze zákona, rozhodnutím státního orgánu, příklepem licitátora ve veřejné dražbě, vydržením, přírůstkem a zpracováním.

 • poznámku -zapíše katastrální úřad na základě doručeného rozhodnutí nebo oznámení soudu, správce daně, správce podniku, vyvlastňovacího úřadu, soudního exekutora, osoby oprávněné provádět veřejné dražby podle zvláštního právního předpisu, či k doloženému návrhu toho, v jehož prospěch má být poznámka zapsána.

Zásady vedení KN

 • zásada intabulance – ke vkladu či záznamu dochází na základě pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu.

 • zásada dispoziční – ke změně věcných práv dochází na základě návrhu na vklad.

 • zásada priority – katastr dodržuje časové pořadí zápisů.

 • zásada legality – všechny zápisy v katastru nemovitostí ČR jsou platné pokud jsou v souladu s danými zákony.

 • zásada speciality – zajišťuje jednoznačnost, určitost a nespornost zápisu.

 • zásada dobré víry – důvěra, že data v katastru nemovitostí ČR jsou v souladu se skutečností (zápisy od 1. 1. 1993)

 • zásada veřejnosti – každý má přístup k obsahu katastru nemovitostí ČR

 • zásada oficiality – všechny změny se zapisují na základě úřední povinnosti

Předmět katastru nemovitostí ČR

 • katastrální území

 • pozemky v podobě parcel

 • budovy, byty a nebytové prostory

 • rozestavěné budovy,byty a nebytové prostory

 • právní vztahy a věcná práva k nemovitostem

Obsah katastru nemovitostí ČR

 • geometrické a polohové určení parcel

 • údaje o parcelách, bytech a nebytových prostorech

 • údaje o právech k nemovitostem

 • údaje o podrobném bodovém polohovém poli

 • místní a pomístní názvosloví